خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید

خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید

۱۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

رای دیدن بقیه پایان نامه ها وارد سایت elmyar.net شوید

دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان در سایت elmyar.net


عنوان : عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق (.M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………. ……………………3

1-2- بیان مسئله……………………………………. ……………………4

1-3- سوالات……………………………………. ……………………4

1-4- فرضیه های تحقیق……………………………………. ……………………5

1-5- پیشینه تحقیق……………………………………. ……………………5

1-6- اهداف تحقیق……………………………………. ……………………6

1-7- روش تحقیق……………………………………. ……………………6

1-8-  موانع تحقیق……………………………………. ……………………6

1-9- ساختار پژوهش……………………………………. ……………………7

فصل دوم: جرم و طرق پیشگیری از آن در اسلام

2-1- جرم و بزهکاری……………………………………. ……………………9

2-1-1- تعریف جرم و انواع آن……………………………………. ……………………9

2-1-1-1- تعریف جرم……………………………………. ……………………9

2-1-1-2- ماهیت جرم در فقه اسلامی……………………………………. ………………….10

2-1-1-3- مفهوم اخلاقی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-4- مفهوم اجتماعی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-5- مفهوم دینی جرم……………………………………. ………………….12

2-1-1-6- برخی مصادیق جرم از نظر سنّت……………………………………. ………………….14

2-1-2- انواع جرائم و جنایات و  نظریات فقها در باب جرم……………………………………. ………………….15

2-1-2-1- انواع کیفرها……………………………………. ………………….16

2-1-2-2- اقوال فقها در مورد جرم و گناه……………………………………. ………………….17

2-2- پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام و جرم شناسی……………………………………. ………………….19

2-2-1- ابعاد نظری پیشگیری از جرم……………………………………. ………………….19

2-2-2- انواع پیشگیری در اسلام……………………………………. …………………22

2-2-1-1- مفهوم پیشگیری وضعی و دامنه آن……………………………………. …………………25

2-2-1-2- مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام……………………………………. …………………25

2-2-1-3- پیشگیری اجتماعی……………………………………. …………………28

فصل سوم : علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام…………………………………

3-1- عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1- عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1-1- محیط خانوادگی……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-1- عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-2- عدم حضور والدین……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-3- اختلاف و خشونت خانوادگی……………………………………. ………………….33

3-1-1-1-4- مشکلات اقتصادی خانواده……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-5- بزهکاری یکی از اعضای خانواده………………………………………………………………………33

3-1-1-1-6- اعتیاد والدین……………………………………. ………………….33

3-1-1-2- مشکلات اقتصادی جامعه……………………………………. ………………….34

3-1-2- شرایط محیطی و افزایش جرم و بزهکاری……………………………………. ………………….35

3-1-2-1- شهرنشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….36

3-1-2-1-1- ویژگی های اجتماعی شهرها……………………………………. ………………….38

3-1-2-1-2- افزایش جمعیت شهری و کاهش نظارت عمومی……………………………………. ………………….39

3-1-2-1-3- معماری شهری……………………………………. ………………….40

3-1-2-1-4- حاشیه نشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….41

3-2- عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام و قران……………………………………. ………………….43

3-2-1- عوامل درونی و شخصی……………………………………. ………………….43

3-2-1-1- حسد…………………………………………………………………………………………………………………43

3-2-1-1-1- علل و انگیزه های حسد…………………………………………………………………………………..44

3-2-1-1-2- تأثیر حسد بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….45

3-2-1-1-3- داستان هابیل و قابیل……………………………………. ………………….46

3-2-1-1-4- داستان حضرت یوسف و برادرانش……………………………………. ………………….47

3-2-1-2- زیاده خواهی و افزون طلبی……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-1- داستان حکم داوود……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-2- داستان اصحاب سب……………………………………………………………………………………….50

3-2-1-2-3- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت……………………………………. ………………….50

3-2-1-3- جهل و نادانی……………………………………. ………………….50

3-2-1-3-1- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….51

3-2-2- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام…………………………………51

3-2-2-1- عوامل وزمینه های خانوادگی……………………………………. ………………….52

3-2-2-2- دوستان و همنشینان……………………………………. ………………….54

3-2-2-3- اعانت وکمک به جرم ومجرم……………………………………. ………………….59

فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران

4-1- اصلاح مجرمان در اسلام……………………………………. ………………….62

4-1-1- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر……………………………………. ………………….62

4-1-1-1- دادرسی کیفری اصلاح گرانه……………………………………. ………………….66

4-1-1-2- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی……………………………………. ………………….69

4-1-1-3- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم……………………………………. ………………….71

4-1-2- اصلاح مجرمان با استفاده از روشهای غیرکیفری……………………………………. ………………….72

4-1-2-1- توبه……………………………………. ………………….72

4-1-2-2- محروم سازی……………………………………. ………………….74

4-1-2-3- احسان درمانی……………………………………. ………………….75

4-1-2-4- اشتغال به کار و حرفه آموزی……………………………………. ………………….76

4-1-2-5- خانواده درمانی……………………………………. ………………….76

4-1-2-6- شفاعت……………………………………. ………………….76

4-2- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران………………………………………………….. 77

4-2-1- قانون اساسی……………………………………. …………………77

4-2-2- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها…………………………….82

4-2-2-1- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه……………………………………. …………………82

4-2-2-2-  استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی

و ترهیبی……………………………………. …………………..83

4-2-2-3- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی……………………………………. …………………..83

4-2-2-4- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه

با اطفال بزهکار…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2-2-5- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص……………….85

4-2-2-6-  تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام

آنها …………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-2-7- عفو مجرمان ……………………………………. …………………..86

4-2-2-8- استفاده بهینه از آزادی مشروط……………………………………. ………………….87

4-2-2-9- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی…………………………………………………………….87

4-2-2-10-  بهره گیری از نهاد توبه……………………………………. ………………….88

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری……………………………………. ………………….90

5-2- پیشنهادات و راهکارها……………………………………. ………………….99

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………107

 

چکیده

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه  می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.

 

 

کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او می‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی می‌کند و با آن از دنیا می‌رود. انسان هرگز نمی‌تواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای هم­نوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می‌آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمی‌داند تبدیل می‌شود.

انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر می‌دارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی می‌کند و می‌میرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایش‌های ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن می‌گردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[1]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بی‌همتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی می‌باشد.

در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».

خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقی‌ترین و بدیهی‌ترین نشانه‌ها و پدیده‌های خلقت است) قسم یاد می‌کند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا می‌باشد.

نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود می‌آورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.

 

1-2- بیان مسئله

جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه می­شود .

همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در  ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.

 

1-3- سوالات

1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟

2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟

3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟

4- اسلام چه راهکارها و روشهایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟

 

1-4- فرضیات

1- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و … می باشد.

2-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.

3-اسلام گذشته از انکه راهبردهای  اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد  ارزش های مورد قبول خویش مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی، صدقه درمانی،… در راستای اصلاح مجرمان ارائه کرده است.

4-سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گرچه به طور محدود از برخی برنامه های اصلاح و تربیت مجرمان که محصول تجارب بشری است استفاده جسته است ، از راهبرد های موجود در متون اسلامی کمتر بهره گرفته است.

 

1-5- پیشینه تحقیق

با توجه به گستره موضوع پژوهش ( فقهی و جرم شناسی )و ظهور علوم مختلف جامعه شناسی ، اقتصاد ، فرهنگ و … در این حوزه تا کنون پژوهش های مناسبی به زبان فارسی صورت نگرفته و یا در صورت وجود تنها به یکی از جنبه های ان مثلاً در حوزه پیشگیری و یا اصلاح مجرمین صورت یافته و در ضمن آن به مباحث علل و زمینه ای ارتکاب جرم اشاره شده است از این رو انجام این پژوهش بیش از بیش لازم می نمود.

 

در ادامه به ذکر چند مورد از کتب و مقالات پژوهشی صورت گرفته در این حوزه را مورد اشاره مقرار می دهیم:

سید محمد حسین جلالی تهرانی ، توحید درمانی، ترجمه علیرضا شعاعی شیخ، مجله نقد و نظر ، مسئله نهم ، شماره سوم و چهارم ، صص 18-46

عبداله جوادی آملی، رسالت قران ، قم مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1375

علی سلیمی و محمد داوری، جامعه شناسی کجروی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1380

محمدعلی حاجی ده آبادی ، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران ،  1386

 

1-6- اهداف

1- تبیین دلایل افزایش جرم از دیدگاه اسلام

2- تبیین مبانی اصلاح و تربیت از دیدگاه اسلام

3- تبیین راهبردها و روش های اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی اسلام.

4-تبیین نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی جمهوری اسلامی ئر مورد میزان اهتمام به اصلاح و تربیت مجرمان و بهره گیری از اموزهاهی اسلامی به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مسئولان ، سایست گذاران و متصدیان کشور.

1- سوره مبارکه ذریات ، آیه 56

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 120

برای دیدن بقیه پایان نامه ها وارد سایت elmyar.net شوید

دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان در سایت elmyar.net

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۰
 • posten posten


برای دیدن بقیه پایان نامه ها وارد سایت elmyar.net شوید

دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان در سایت elmyar.net


عنوان : عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق (.M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………. ……………………3

1-2- بیان مسئله……………………………………. ……………………4

1-3- سوالات……………………………………. ……………………4

1-4- فرضیه های تحقیق……………………………………. ……………………5

1-5- پیشینه تحقیق……………………………………. ……………………5

1-6- اهداف تحقیق……………………………………. ……………………6

1-7- روش تحقیق……………………………………. ……………………6

1-8-  موانع تحقیق……………………………………. ……………………6

1-9- ساختار پژوهش……………………………………. ……………………7

فصل دوم: جرم و طرق پیشگیری از آن در اسلام

2-1- جرم و بزهکاری……………………………………. ……………………9

2-1-1- تعریف جرم و انواع آن……………………………………. ……………………9

2-1-1-1- تعریف جرم……………………………………. ……………………9

2-1-1-2- ماهیت جرم در فقه اسلامی……………………………………. ………………….10

2-1-1-3- مفهوم اخلاقی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-4- مفهوم اجتماعی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-5- مفهوم دینی جرم……………………………………. ………………….12

2-1-1-6- برخی مصادیق جرم از نظر سنّت……………………………………. ………………….14

2-1-2- انواع جرائم و جنایات و  نظریات فقها در باب جرم……………………………………. ………………….15

2-1-2-1- انواع کیفرها……………………………………. ………………….16

2-1-2-2- اقوال فقها در مورد جرم و گناه……………………………………. ………………….17

2-2- پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام و جرم شناسی……………………………………. ………………….19

2-2-1- ابعاد نظری پیشگیری از جرم……………………………………. ………………….19

2-2-2- انواع پیشگیری در اسلام……………………………………. …………………22

2-2-1-1- مفهوم پیشگیری وضعی و دامنه آن……………………………………. …………………25

2-2-1-2- مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام……………………………………. …………………25

2-2-1-3- پیشگیری اجتماعی……………………………………. …………………28

فصل سوم : علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام…………………………………

3-1- عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1- عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1-1- محیط خانوادگی……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-1- عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-2- عدم حضور والدین……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-3- اختلاف و خشونت خانوادگی……………………………………. ………………….33

3-1-1-1-4- مشکلات اقتصادی خانواده……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-5- بزهکاری یکی از اعضای خانواده………………………………………………………………………33

3-1-1-1-6- اعتیاد والدین……………………………………. ………………….33

3-1-1-2- مشکلات اقتصادی جامعه……………………………………. ………………….34

3-1-2- شرایط محیطی و افزایش جرم و بزهکاری……………………………………. ………………….35

3-1-2-1- شهرنشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….36

3-1-2-1-1- ویژگی های اجتماعی شهرها……………………………………. ………………….38

3-1-2-1-2- افزایش جمعیت شهری و کاهش نظارت عمومی……………………………………. ………………….39

3-1-2-1-3- معماری شهری……………………………………. ………………….40

3-1-2-1-4- حاشیه نشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….41

3-2- عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام و قران……………………………………. ………………….43

3-2-1- عوامل درونی و شخصی……………………………………. ………………….43

3-2-1-1- حسد…………………………………………………………………………………………………………………43

3-2-1-1-1- علل و انگیزه های حسد…………………………………………………………………………………..44

3-2-1-1-2- تأثیر حسد بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….45

3-2-1-1-3- داستان هابیل و قابیل……………………………………. ………………….46

3-2-1-1-4- داستان حضرت یوسف و برادرانش……………………………………. ………………….47

3-2-1-2- زیاده خواهی و افزون طلبی……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-1- داستان حکم داوود……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-2- داستان اصحاب سب……………………………………………………………………………………….50

3-2-1-2-3- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت……………………………………. ………………….50

3-2-1-3- جهل و نادانی……………………………………. ………………….50

3-2-1-3-1- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….51

3-2-2- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام…………………………………51

3-2-2-1- عوامل وزمینه های خانوادگی……………………………………. ………………….52

3-2-2-2- دوستان و همنشینان……………………………………. ………………….54

3-2-2-3- اعانت وکمک به جرم ومجرم……………………………………. ………………….59

فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران

4-1- اصلاح مجرمان در اسلام……………………………………. ………………….62

4-1-1- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر……………………………………. ………………….62

4-1-1-1- دادرسی کیفری اصلاح گرانه……………………………………. ………………….66

4-1-1-2- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی……………………………………. ………………….69

4-1-1-3- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم……………………………………. ………………….71

4-1-2- اصلاح مجرمان با استفاده از روشهای غیرکیفری……………………………………. ………………….72

4-1-2-1- توبه……………………………………. ………………….72

4-1-2-2- محروم سازی……………………………………. ………………….74

4-1-2-3- احسان درمانی……………………………………. ………………….75

4-1-2-4- اشتغال به کار و حرفه آموزی……………………………………. ………………….76

4-1-2-5- خانواده درمانی……………………………………. ………………….76

4-1-2-6- شفاعت……………………………………. ………………….76

4-2- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران………………………………………………….. 77

4-2-1- قانون اساسی……………………………………. …………………77

4-2-2- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها…………………………….82

4-2-2-1- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه……………………………………. …………………82

4-2-2-2-  استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی

و ترهیبی……………………………………. …………………..83

4-2-2-3- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی……………………………………. …………………..83

4-2-2-4- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه

با اطفال بزهکار…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2-2-5- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص……………….85

4-2-2-6-  تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام

آنها …………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-2-7- عفو مجرمان ……………………………………. …………………..86

4-2-2-8- استفاده بهینه از آزادی مشروط……………………………………. ………………….87

4-2-2-9- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی…………………………………………………………….87

4-2-2-10-  بهره گیری از نهاد توبه……………………………………. ………………….88

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری……………………………………. ………………….90

5-2- پیشنهادات و راهکارها……………………………………. ………………….99

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………107

 

چکیده

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه  می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.

 

 

کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او می‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی می‌کند و با آن از دنیا می‌رود. انسان هرگز نمی‌تواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای هم­نوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می‌آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمی‌داند تبدیل می‌شود.

انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر می‌دارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی می‌کند و می‌میرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایش‌های ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن می‌گردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[1]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بی‌همتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی می‌باشد.

در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».

خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقی‌ترین و بدیهی‌ترین نشانه‌ها و پدیده‌های خلقت است) قسم یاد می‌کند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا می‌باشد.

نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود می‌آورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.

 

1-2- بیان مسئله

جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه می­شود .

همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در  ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.

 

1-3- سوالات

1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟

2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟

3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟

4- اسلام چه راهکارها و روشهایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟

 

1-4- فرضیات

1- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و … می باشد.

2-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.

3-اسلام گذشته از انکه راهبردهای  اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد  ارزش های مورد قبول خویش مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی، صدقه درمانی،… در راستای اصلاح مجرمان ارائه کرده است.

4-سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گرچه به طور محدود از برخی برنامه های اصلاح و تربیت مجرمان که محصول تجارب بشری است استفاده جسته است ، از راهبرد های موجود در متون اسلامی کمتر بهره گرفته است.

 

1-5- پیشینه تحقیق

با توجه به گستره موضوع پژوهش ( فقهی و جرم شناسی )و ظهور علوم مختلف جامعه شناسی ، اقتصاد ، فرهنگ و … در این حوزه تا کنون پژوهش های مناسبی به زبان فارسی صورت نگرفته و یا در صورت وجود تنها به یکی از جنبه های ان مثلاً در حوزه پیشگیری و یا اصلاح مجرمین صورت یافته و در ضمن آن به مباحث علل و زمینه ای ارتکاب جرم اشاره شده است از این رو انجام این پژوهش بیش از بیش لازم می نمود.

 

در ادامه به ذکر چند مورد از کتب و مقالات پژوهشی صورت گرفته در این حوزه را مورد اشاره مقرار می دهیم:

سید محمد حسین جلالی تهرانی ، توحید درمانی، ترجمه علیرضا شعاعی شیخ، مجله نقد و نظر ، مسئله نهم ، شماره سوم و چهارم ، صص 18-46

عبداله جوادی آملی، رسالت قران ، قم مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1375

علی سلیمی و محمد داوری، جامعه شناسی کجروی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1380

محمدعلی حاجی ده آبادی ، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران ،  1386

 

1-6- اهداف

1- تبیین دلایل افزایش جرم از دیدگاه اسلام

2- تبیین مبانی اصلاح و تربیت از دیدگاه اسلام

3- تبیین راهبردها و روش های اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی اسلام.

4-تبیین نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی جمهوری اسلامی ئر مورد میزان اهتمام به اصلاح و تربیت مجرمان و بهره گیری از اموزهاهی اسلامی به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مسئولان ، سایست گذاران و متصدیان کشور.

1- سوره مبارکه ذریات ، آیه 56

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 120

برای دیدن بقیه پایان نامه ها وارد سایت elmyar.net شوید

دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان در سایت elmyar.net

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۷
 • posten posten


برای دیدن بقیه پایان نامه ها وارد سایت elmyar.net شوید

دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان در سایت elmyar.net


عنوان : نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم

 (موردمطالعه در فرهنگ بختیاری شهرستان کوهرنگ)

استاد راهنما:

دکتر نادر پور ارشد

استاد مشاور:

دکتر حجت‌الله مرادی پردنجانی

تابستان  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده:. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1-بیان مسئله:. 3

1-2-اهداف تحقیق:. 6

1-3-سؤالات تحقیق:. 6

1-4-فرضیه‌های تحقیق:. 7

1-5-نوآوری تحقیق:. 7

1-6-سوابق تحقیق:. 8

1-7-نوع و روش تحقیق:. 10

1-8-مفاهیم و تعاریف:. 10

1-8-2-ریش‌سفیدان:. 11

1-8-3-معتمدان. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 14

2-1-واژه‌شناسی پیشگیری. 15

2-1-1-تعریف لغوی. 15

2-1-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری. 15

2-1-2-1-تعریف مضیق. 15

2-1-2-2-مفهوم موسع پیشگیری. 16

2-2-تعاریف پیشگیری از جرم. 16

2-3- انواع پیشگیری از جرم. 19

2-3-1-پیشگیری اولیه یا نخستین. 19

2-3-2-پیشگیری ثانویه یا دومین. 20

2-3-3-پیشگیری ثالث یا سومین. 21

2-4-مفهوم شیوه‌های جایگزین یا غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات. 21

2-5- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات. 23

2-5-1-داوری. 24

2-5-2-سازش. 34

2-5-3-مذاکره. 37

2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی  39

2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری. 40

2-8-اهداف میانجی گیری. 41

2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده. 42

2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار. 43

2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی. 44

2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری. 44

2-9-وظایف و نقش میانجی گر. 45

2-9-1-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم. 47

2-10- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی. 48

2-11-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم. 50

2-11-1-اقسام عدالت ترمیمی. 50

2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی. 54

2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده. 54

2-11-2-2- بازتوانی اجتماع. 55

2-11-2-3- باز پذیری بزهکار. 55

2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی. 56

2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  56

2-12-1-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری). 58

2-12-2-تفاوت دادرسی کیفری و دادرسی ترمیمی(میانجیگری کیفری)  60

2-12-5-دادرسی ترمیمی در نظام کیفری ایران. 61

2-12-5-1-دادگاه‌های سیار. 62

2-12-5-2-میانجی گیری قضایی. 62

2-12-5-3-میانجی‌گری در مراکز پلیس. 63

2-12-5-4-واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها. 63

2-12-5-5-حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی. 64

2-12-5-6-نهاد قاضی تحکیم. 64

2-12-5-7- شورای حل اختلاف. 65

فصل سوم: روش تحقیق. 67

3-1- مقدمه:. 68

3-2- روش و نوع تحقیق:. 68

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات:. 69

3-4-جامعه آماری و حجم نمونه:. 70

3-5- روایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 70

3-6- پایایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 71

3-7- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات:. 72

3-8-نگاهی به مختصات ویژگی‌های جامعه آماری پژوهش:. 72

3-8-1-تقسیمات کشوری این شهرستان شامل:. 73

3-8-2-جمعیت:. 73

3-8-3-نژاد و زبان:. 73

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 75

4-1-مقدمه. 76

4-1-1-متغیر جنسیت. 76

4-1-2-متغیر تحصیلات. 77

4-2- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه پژوهش:. 78

4-3- آمار استنباطی. 89

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 97

5-1-نتیجه‌گیری. 98

5-2-پیشنهادات کاربردی:. 101

5-3-پیشنهادات پژوهشی:. 101

منابع و مآخذ:. 102

پیوست:. 105

Abstract: 109


چکیده:

مبنا و هدف: ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرائم می‌توانند نقش بسزایی داشته و با اعمال  روش‌ها در برخی از وقایع از بروز جرائم پیشگیری نمایند، از این‌رو محقق در نظر داشته تا عملکرد و روش‌های ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ را موردسنجش قرار گیرد. به‌طورکلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال۱۳۸۴ تا۱۳۹۴ که این کار به‌صورت پیمایشی و انجام پرسشنامه صورت گرفته است.

 روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- ‌توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه افراد و مردم به‌خصوص افراد ریش‌سفید و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ بوده که حدود 3444 فقره با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.

نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن‌ است که تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع  جرم در کوهرنگ نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود. ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان ازجمله ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن تأثیر نسبتاً زیادی دارد. همچنین میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان بر پیشگیری از جرایم، نسبتاً زیاد است.

واژگان کلیدی: ریش‌سفیدان، معتمدان، بختیاری، پیشگیری، جرائم،کوهرنگ

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله:

با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیره‌ای یا نیمه عشیره‌ای است. (هاشمی، 1390، 3) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات می‌تواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافته‌های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن‌هم از انواع شدید آن، استفاده می‌کرده‌اند «یعنی پیشگیری کیفری» به‌عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» که مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یک قرن پیش کشف‌شده‌اند، رژیم کیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجه‌های متفاوتی برای حمایت از ارزش‌های غالب و حاکم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزش‌ها پیش‌بینی کرده بودند. اما به حکایت همین یافته‌های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی کیفری این شدت وحدت نظام کیفری نتوانسته است، آن‌طور که انتظار می‌رفته است، منحنی جرائم را مهار کند یا آن‌ها را از میان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و سپس جرم‌شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزهکاری بوده است . موضوع جرم‌شناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تکوین جرم یا به‌عبارت‌دیگر علت شناسی جرم است. اگرچه جرم‌شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق کیفری می‌گیرد، لیکن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به‌عنوان رشته‌ای مستقل از مفاهیم و روش‌های خاص خود استفاده می‌کند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با گردآوری تعدادی از جرائم ارتکابی زیر عنوان «بزهکاری خرد»، هدف علم جرم‌شناسی آن بوده است که با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدام‌ها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آن‌ها ارائه نماید. افزایش جرائم کوچک و محلی از حدود 25 سال پیش به این‌طرف در پاره‌ای کشورها، به‌ویژه جوامع صنعتی که با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی عمودی شهرها و کلان‌شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست‌به‌گریبان‌اند، علاوه بر خسارات مادی، به‌ویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. درنتیجه، این قبیل جرائم کیفیت زندگی مردم را خدشه‌دار کرده درنهایت فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می‌کند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.)  با توجه به پیامدهای اخیر خرد است که امروزه در کنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و کیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و کارایی این نهادها، بر پیشگیری و به‌ویژه پیشگیری مشارکتی تکیه می‌شود. اما، انریکوفّری ایتالیایی جامعه‌شناسی جنایتی و نیز از بنیان‌گذاران مکتب تحققی در ایتالیا، نخستین کسی است که از پیشگیری و جانشین‌های کیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهکاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است که مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرم‌شناسی شده، به‌طوری‌که امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری کشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام‌ها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوب گر به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژه‌ای شده است (پیشگیری غیر کیفری)، که این امر خود حکایت از پذیرش یک رویکرد تازه یافت کلان نسبت به جرم و کنترل آن دارد.

در این راستا پیشگیری غیر کیفری با ابزارهای متفاوتی امکان دارد که در این پژوهش ما در نظر داریم به نقش ریش‌سفیدان و معتمدین به‌خصوص بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم تحقیق کنیم و بررسی نماییم که آیا بزرگان بختیاری در شهرستان کوهرنگ می‌توانند با نقش خود از وقوع جرم جلوگیری نمایند و یا اینکه در صورت وقوع جرم تا چه اندازه در حل‌وفصل دعاوی تأثیر دارند. لذا در این پژوهش بر آنیم که ابتدا مبانی پیشگیری از وقوع جرم و انواع آن را بررسی کنیم و سپس به جایگاه بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم به‌طورکلی و پیشگیری از جرائم محلی یا خرد به‌طور اخص بپردازیم. البته برای انجام این کار لازم است که به‌صورت میدانی و با انجام پرسشنامه مربوطه بررسی نماییم که در سال ۱۳۸۴تا۱۳۹۴ این ریش‌سفیدان توانسته‌اند در خصوص پیشگیری از جرم اقدامی را انجام دهند یا خیر و به‌طورکلی این افراد چگونه می‌توانند اقدام به پیشگیری از برخی جرائم مانند نزاع‌های دسته‌جمعی نمایند.

 

1-2-اهداف تحقیق:

اکنون‌که ابعاد مسئله روشن شد هدف محقق هم در این پژوهش بیان می‌گردد:

 • بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ بزرگان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال 1384- 1394.

اهداف فرعی:

 • بررسی میزان توانمندی معتمدان بختیاری برای کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای.
 • تحلیل و بررسی میزان توانمندی ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ در کاهش اختلافات محلی.
1-3-سؤالات تحقیق:
 • بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم چه تأثیر می‌توانند داشته باشند؟

سؤالات فرعی:

 • آیا معتمدان بختیاری می‌توانند باعث کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای شوند؟
 • آیا ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری می‌توانند تأثیری بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند؟
1-4-فرضیه‌های تحقیق:

با توجه به پرسش اصلی این تحقیق که در خصوص نقش بزرگان در پیشگیری از وقوع جرم بوده، فرضیه این تحقیق به شرح ذیل است:

 1. به نظر می‌رسد که بزرگان بختیاری می‌توانند با ایفای نقش خود در بین طوایف و قبیله‌ها به‌صورت عملی از بروز برخی از جرائم پیشگیری نمایند.

فرضیه‌های فرعی:

 1. به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان بختیاری نقش سازنده و قدرت زیادی در کاهش اثرات و اختلافات قومی قبیله‌ای دارند.
 2. به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان می‌توانند نقش بسیار زیادی بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 124

برای دیدن بقیه پایان نامه ها وارد سایت elmyar.net شوید

دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان در سایت elmyar.net

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۶
 • posten posten
 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۱ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۵
 • posten posten


برای دیدن بقیه پایان نامه های حقوق اینجا کلیک کنید دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان   مقدمه:   در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان … ادامه خواندن پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان


 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۱ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۴
 • posten posten


گرایش:جزا و جرم شناسی  دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«MA» رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر» استاد راهنما: نگارنده: زمستان 92   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن به … ادامه خواندن دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»


 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۶
 • posten posten


  مقدمه:   در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی … ادامه خواندن پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان


 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۱۰ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۵
 • posten posten


  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی قسمتی از متن پایان نامه : – ضرورت و اهمیت پژوهش به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می کنند … ادامه خواندن سنجش رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت


 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۰۱ خرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۲
 • posten posten


  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی قسمتی از متن پایان نامه : اهداف پژوهش هدف اصلی: تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان. اهداف فرعی: 1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان. 2- تعیین رابطه کانون … ادامه خواندن دانلود پایان نامه درباره نقش رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی


 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۰۱ خرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۱
 • posten posten


  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی قسمتی از متن پایان نامه : سلاست فکری[1]: عبارت است از توانایی انجام امور فی البداهه و حل اینگونه مسائل به صورت موفقیت آمیز. این عامل به عنوان  حوزه فکری متغیر خلاقیت در افراد کارآفرین معرفی و مورد … ادامه خواندن دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی


 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۰۱ خرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۰
 • posten posten