خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید

خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید


راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی استاد راهنما: دکتر محمدرضا غلامپور استاد مشاور: دکتر عبدالله خدابخشی تابستان 92   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه :     فهرست مطالب چکیده                                                                                                                                                         1 فصل .اول کلیات 1-1-شناسایی موضوع                                                                                                                        3                                                                                                               1-2-اهمیت … ادامه خواندن حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن ...


راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا غلامپور

استاد مشاور:

دکتر عبدالله خدابخشی

تابستان 92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

   

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                                         1

فصل .اول کلیات

1-1-شناسایی موضوع                                                                                                                        3                                                                                                               1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق                                                                                                               3

1-3-سوالات تحقیق                                                                                                                          4    1-4-ضرورت پژوهش                                                                                                                       5

1-5-پیشینه پژوهش                                                                                                                        6

1-6-فرضیه                                                                                                                                    7

1-7-دشواری های کار                                                                                                                      8

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- تحدید حدود املاک                                                                                                             10

2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک                                                                                                  13

2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری)                                                                                                      13

2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )                                                                                       14

2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)                                                                                 14

2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری)                                                                                                   14

2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاک                                                                                                   16

2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاک                                                                                              18

2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین                                                                                  18

2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی                                                                                        19

2-1-2-2-  زمان تحدیدحدودعمومی املاک                                                                                      19

2-1-2-2-1- تحدیدحدوداختصاصی                                                                                              19

2-1-2-2-2- املاکی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید                                                                           20

2-2-  ثبت نوین وکاداستر                                                                                                             20

2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی                                                                                                   25

2-2-2-  ثبت نوین دراملاک                                                                                                          26

2-3-  قضازدایی                                                                                                                  28

2-3-1-  قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری                                                           29

2-3-1-1-  مطلق یانسبی بودن قضازدائی                                                                                         30

2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا                                                                                   31

2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان                                                  31

2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی                                                         31

2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی                                                                                               32

2-3-1-3-  قضازدایی وحقوق اداری                                                                                                32

2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاک                                                                                     33

2-1-2-1- طرح کاداستر                                                                                                                36

2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت                                                                                              37

2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق                                                                                         37

2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات                                                                                   38

2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک                                                                                      38

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق                                             40

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-  استفاده از سیستم کاداستر                                                                                                     42

4-1-1-  جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                                 43

4-1-1-1- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                          43

4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض                                                                         44

4-1-1-1-2-   جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده                                                                          45

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت                                                 46

4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند                                                46

4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت )                                      46

4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن )                                                     47

4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت                                                      47

4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک                                                                                                     48

4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی                                                               48

4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین                                                                                    48

4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده21 قانون ثبت                                          48

4-1-1-2-  تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت                                                                                                     49

4-1-1-2-2-  تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت                                                                                                   49

4-1-1-2-2- افراز                                                                                                                   50

4-1-1-2-3- درخواست تفکیک                                                                                                                     52

4-1-1-2-4-  تجمیع املاک                                                                                                                           53

4-1-1-2-5- اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت                                                                                                  54

4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر                                                                                           56

4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت                                           56

4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت                                                                                  56

4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالک برای اولین باردردفتراملاک وسامانه جامع املاک                                                       56

4-1-2-1-2 – 1 – درراستای اجرای ماده 21 قانون ثبت                                                                                     56

4-1-2-1-2 –  2– قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندمالکیت                                                                            57

4-1-2-1-2 – 3– اجرای ماده 133 بنیادمسکن صدوراسنادمالکیت منازل روستایی                                                     57

4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالکیت اعیانی اجراماده 104 مکررآیین نامه قانون ثبت                                                        58

4-1-2-1-2 –  5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها                                                                      58

4-1-2-2-  ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه                                       59

4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین                                                                                60

4-2-1- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی                                                              63

4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات                                                                          63

4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات                                                                                                    63

4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض                                                                                                          64

4-2-1-4- کاهش هزینه ها                                                                                                                  64

4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی                                                                 65

4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار                                                                                                      65

4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی                                                                                                   65

4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز                                                                                               66

4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی                                              67

4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام                                                                   67

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات                                                                                68

4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری                                                                                                68

4-2-3-4- کاهش هزینه ها                                                                                                         68

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی)                                                                     69

4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد                                                              71

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )                          74

4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است                                                      74

4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار  سامانه ثبت آنی مشهود است                                                       76

4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی                                                    77

4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی                                                                                            78

4-3- صدورسندمالکیت تک برگ                                                                                                   80

4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی                                                                        81

4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی                                                                                                   81

4-3-1-2 –  الصاق هولوگرام                                                                                                       81

4-3-1-3- مهربرجسته                                                                                                              81

4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی                                                                                      82

4-3-2-1- مشخصات ملک                                                                                                         82

4-3-2-2- مشخصات مالک                                                                                                        82

4-3-2-3- تصویرنقشه کاداسترملک                                                                                              82

4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک                                                     83

4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال                                                                                              83

4-4- قضازدایی                                                                                                                     84

4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی                                                      84

4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی                                                                  84

4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل                                                                                                    84

4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء                                                                                                   85

4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی                                      85

4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی                                                                             86

4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل                                                                                                       86

4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات                                                                         87

4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد                                                                                              87

4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار                                                     88

4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی                                                                  90

4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض                                                                               90

4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل                                                                                                    91

فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری                                                                                                                           93

5-2-پیشنهادات                                                                                                                            93

فهرست منابع و مواخذ                                                                                                                                                  98

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                 101

چکیده

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.

در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره  می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ارسال شده در دسته‌ها

  • posten posten