خرداد 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل […] 

فهرست مطالب

فصل دوم: :پیشینه و   ادبیات تحقیق.. 14

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها. 62

فصل پنجم:     نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80

 

فصل اوّل:

کلیات تحقیق


مقدمه

امروزه با تأکید فزاینده بر سازمانهای دانش محور به جای سازمان های تولید محور، دانش از عوامل مهم در سازمان ها به حساب می آید، و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بنابراین مدیریت سازمانها باید با تکیه بر دانایی برتر، اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضو عهای مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کند(یعقوبی و دیگران، 1389). واژه­ی مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال وحرکت سیستم های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است. در این نگرش دانش در کنار منابعی مثل زمین، کار و سرمایه به مدیریت دانش، به عنوان یک دارایی مطرح می شود(رجایی پور و رحیمی، 1387).