خرداد 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل […] 


خرداد 93

چکیده :

بازارگرایی و تأثیر آن بر نوآوری کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. این تحقیق، ابتدا به بررسی دیدگاهها، مدلهای مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی می پردازد؛ سپس روابط میان بازارگرایی و نوآوری کسب و کار را بررسی می کند.

نتایج پژوهش نشان می دهد که نوآوری کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تأثیر بازارگرایی قرار دارد.

 

فهرست مطالب

Contents

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-     مقدمه

اینکه چگونه یک صنعت می تواند نوآوری خود را افزایش دهد، مساله ای است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ممکن است عوامل متعددی بر ارتقای نوآوری یک کسب و کار موثر باشند مانند عوامل محیطی کلان بین المللی و ملی (عوامل ا قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی ) عوامل خرد محیطی یا عناصر صنعت (تامین کنندگان، رقابت درون صنعت، رقبای تازه وارد، محصولات جایگزین، واسطه های فروش و مشتریان ) و عوامل مربوط به داخل بنگاه (دارایی های مشهود و نامشهود و شایستگی ها ). از بین همه این عو امل در این مطالعه بازارگرایی به عنوان عامل مهم موثر بر نوآوری کسب و کار مد نظر قرار گرفته و رابطه آن با نوآوری کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است .

بازار محور از دهه 1980 در تحقیقات و مطالعات علمی مرتبط با اقدامات مدیریتی وارد شده است. بازار محوری ریشه دار در تئوری بازاریابی و کاربردی برای مفهوم بازاریابی است. گرچه تفاوت هایی در تعریف بازارمحوری وجود دارد این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:

مشتری

رقبا

بر این اساس در این مطالعه مفهوم بازارگرایی مورد بررسی نظری و تحقیقاتی قرار گرفته است و سپس یک مقیاس برای سنجش این مفهوم در سازمان ها ارائه شده است. با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط  در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، جهت گیری مباحث به سمت شهرکهای صنعتی بوده است.

 

1-2-      بیان مسأله