عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی قسمتی از متن پایان نامه : – توسعه کارآفرینی با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی مشخص می شود که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود. … ادامه خواندن تاثیر رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال-پایان نامه مدیریت