عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت  مداخلات درمانی و تکنیک در نظریه فرانکل : فرانکل هم به لحاظ محتوای رویکرد جامع اش و هم فرایند درمانی و فنون منحصر به فردی چون قصد متضاد[1] و بازتاب زدایی[2] معروف است. او تاکید می … ادامه خواندن پایان نامه روانشناسی کیفیت زندگی سالمندان


گر چه فرانکل به طور منظم از روش های درمانی خود لیستی ارائه نداده است اما روش های مختلفی به صورت پراکنده در نوشته های او آمده است. تکنیک ها و روش های درمانی معنا درمانی به چهار گروه تقسیم می شوند که شامل روش های افزایش آگاهی وجودی ، تکنیک ، قصد متناقض[4]؛ تکنیک بازتاب زدایی[5] و روحانیت پزشکی است . توضیح دادن ، ضرب المثل های پیشنهادی ، به کارگیری تشبیهات ، چشم اندازهای وسیع در مورد منابع معنا ، پیدا کردن معنای زندگی از طریق روش آموزشی سقراطی ، آموزش اهمیت قبول مسئولی ت برای معنا ، کمک به مراجعان تا به وجدانشان گوش کنند و پرسش از مرجعان درباره معناها جزء روشهای افزایش آگاهی وجودی هستند قصد متناقض (متضاد )برای ترس از عرق کردن ، قصد متناقض برای ترس از لرزش دست، قصد متناقض برای وسواس های چک کردن و زیاد درباره انجام مسایل جنسی، خویشتن نگری زیاددر باره بلعیدن هم جزء تکنیک های باز تاب شمارش مثال های از کاربرد قصد متناقض هستند. عدم بازتاب در مقابل خویشتن نگری زدایی به شمار می آیند .یک جوان اسکیزوفرنی هم یک مثال کلیدی برای روحانیت پزشکی است.  (بهفر ، 1384 ، سروری ، 1383).