عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت  روشهای افزایش آگاهی وجودی : 1ـ1ـ کمک به مراجعان برای گوش فرا دادن به ندای وجدان فرانکل اغلب می گوید که معنا را باید پیدا کردنمی توان آن را به کسی عرضه کرد. ضمیر ناخودآگاه راهنمای … ادامه خواندن دانلود پایان نامه معنادرمانی گروهی
دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

1ـ2ـ فرانکل این کار را به شکل کمک به مراجعان برای رسیدن به سطح فعالیت بالاتری در زندگی می بیند. از دیدگاه او زندگی انسان هرگز و تحت هیچ شرایطی از داشتن معنا مستقل نمی شود. مراجعان باید بدانند که همواره مسئول یافتن معنای قرار گرفتنشان در موقعیت های خاص زندگی منحصر به فرد خود هستند.معنا درمانی به مراجعان یاد می دهد که زندگی خود را مانند یک امتحان ببینند. از نظر معنا  درمانگرهایمذهبی که با مراجعان مذهبی سروکار دارند این مرحله یک قدم پیش تر می رود و به مراجعان توضیح داده می شود که نه تنها مسئول کارهای زندگی خود هستند ، بلکه باید آنچه را خداوند برایشان مقدر ساخته انجام دهند )محمدپور ،. 1385)

پایان نامه روانشناسی