دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده بهداشت   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه عنوان شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392 استاد راهنما دکتر رزا زاوشی اساتید مشاور دکتر …